องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 262
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 085762329
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 085762329
(นายไพบูลย์ สีดาว)
รองประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 082229804
(นายไพบูลย์ สีดาว)
รองประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 082229804
(นางยุพิน พวงพันธ์)
เลขานุการสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 083385497
(นางยุพิน พวงพันธ์)
เลขานุการสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 083385497
(นายวิชัย วิรุณพันธ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0901909479
(นายวิชัย วิรุณพันธ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0901909479
(นางสาวรำไพ แสงคำ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0872359310
(นางสาวรำไพ แสงคำ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0872359310
(นายก้านแก้ว ก้อนคำ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0847014214
(นายก้านแก้ว ก้อนคำ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0847014214
(นายเสมือน สามัญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0895743967
(นายเสมือน สามัญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0895743967
(นายสุวรรณ แววดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0899466297
(นายสุวรรณ แววดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0899466297
(นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0856119917
(นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0856119917
(นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0827455786
(นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0827455786
(นายบัวเรียบ ผลไม้)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0868614897
(นายบัวเรียบ ผลไม้)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0868614897
(นายปรีชา อุดมแก้ว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0844758657
(นายปรีชา อุดมแก้ว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0844758657
(นายสมาน คำผาง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0887415680
(นายสมาน คำผาง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0887415680
(นายสมคิด ไชยชาญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0884815709
(นายสมคิด ไชยชาญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0884815709
(นายทองใสย์ นาระธรรม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0879617221
(นายทองใสย์ นาระธรรม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0879617221
(นายถาวร สิงห์สาย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายถาวร สิงห์สาย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายถาวร บุญเต็ม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0862644546
(นายถาวร บุญเต็ม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0862644546
(นางเปลี่ยน ปู่พระบุญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0810662331
(นางเปลี่ยน ปู่พระบุญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0810662331
(นายคงศักดิ์ วงษ์กันยา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0844784427
(นายคงศักดิ์ วงษ์กันยา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0844784427
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน