องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
group สภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน