messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group ฝ่ายบริหาร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
นายเข็มทอง สุวรรณคำ
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0611591296
นายวิชัย วิรุณพันธ์
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0901909479
นางยุพิน พวงพันธ์
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0833854973
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นายวิรัตน์ พิระภาค
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0610540681
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0805596950
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0916606954
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981611101
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0892743050
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0611052059
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0862262767
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801931474
group สำนักปลัด
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 0649868720
(นางอุดมพร จันเต)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0879536510
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0855969163
(นายทวี สุโพธิ์)
นิติกร
โทร : 0872149104
(ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0968155377
(นางสาวน้ำทิพย์ วระสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0908039391
(นางอุไรวรรณ ศิริเมฆ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0985844879
(นางสาวสุรีย์พร จงกล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0878793613
(นายชัยณรงค์ อุ้ยเจริญ)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088367495
(นายวารี จำปาเทศ)
ภารโรง
โทร : 0862279661
(นายสมพงษ์ บุญราช)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0892278360
(นายวรุฒ วงษ์จีน)
คนงาน
โทร : 0980044496
group หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
โทร : -
group กองคลัง
(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0837210916
(นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอ้อย จันทะนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0870874499
นางสาวณัฐชาวดี พาพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0986261642
(นางสุวารี ตะเคียน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0844793177
(นางสาวสุนันทา ผาชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0878257168
(นางสาวเพียงตะวัน พลกัณฑ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0898843935
group กองช่าง
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0894777600
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : -
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : -
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665
group กองการศึกษาฯ
(นายจตุพนธ์ ศิริบูรณ์)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0930871711
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085334357
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0870367418
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์
โทร : 0892776826
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0630475227
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.3 ศพด.บ้านโนนยาง
โทร : 0848341707
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0872315088
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0847580324
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านแดง
group กองส่งเสริมการเกษตร
(นางสาวอารีญา ใจตรง)
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0933233776
นางสาวอารีญา ใจตรง
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0933233776
group กองสวัสดิการสังคม
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0943801919
(นางสาวนิตยา สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0987135551
group กองสาธารณสุขฯ
(นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0918280779
นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0918280779
นายศรัณยู สุวรรณวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเกียรติศักดิ์ พราวศรี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายพิชิต สุโพธิ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
group ศูนย์อปพร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0968155377
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ประธาน อปพร.อบต.พระเสาร์
group หน่วยกู้ชีพอบต
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นางสาวภ้ทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 09 1828 0779
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายประยนต์ เข็มทอง)
EMR
โทร : 0801747488
(นายธาราลักษณ์ โทหอม)
EMR
โทร : 0972431914
(นายสถิตย์ อุปมา)
EMR
โทร : 0930832280
(นายวารี จำปาเทศ)
EMR
โทร : 0983724262
group ฝ่ายปกครองตำบลพระเสาร์
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กำนันตำบลพระเสาร์
นายบาระมี ผันผาย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0810678655
(นายประดิษฐ์ วงษ์กันยา)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2
โทร : 0872559259
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยางหมู่ที่ 3
โทร : 0903607793
(นางสาวคำพันธ์ แววดี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาทราย หมู่ที่ 4
โทร : 0930584953
(นายวาส บุญศรี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5
โทร : 0862605420
(นายสมหมาย ไชยชาญ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแดง หมู่ที่ 7
โทร : 0883669212
(นายสัมฤทธิ์ สุโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0989012352
(นายสมยงค์ ดีคำไฮ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดง หมู่ที่ 9
โทร : 0962371980
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
โทร : 0951842959
group สภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
folder แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.pdf

โครงสร้าง ของ อบต.พระเสาร์

 

สำนักงานปลัด อบต.

 

กองคลัง

กองช่าง

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.pdf

โครงสร้าง ของ อบต.พระเสาร์

 

สำนักงานปลัด อบต.

 

กองคลัง

กองช่าง

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม