องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
group ฝ่ายบริหาร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
นายเข็มทอง สุวรรณคำ
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : -
นายเข็มทอง สุวรรณคำ
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : -
นายวิชัย วิรุณพันธ์
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : -
นายวิชัย วิรุณพันธ์
รองนายก อบต.พระเสาร์
โทร : -
นางยุพิน พวงพันธ์
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0833854973
นางยุพิน พวงพันธ์
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0833854973
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0611052059
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0611052059
นายวิรัตน์ พิระภาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0610540681
นายวิรัตน์ พิระภาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0610540681
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0805596950
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0805596950
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0916606954
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 0916606954
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981611101
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0981611101
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0892743050
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 0892743050
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0862262767
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 0862262767
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801931474
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 0801931474
group สำนักปลัด
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 0649868720
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 0649868720
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0855969163
ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0968155377
ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0968155377
(นายกิติพงษ์ ยอดมงคล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0880785275
(นายกิติพงษ์ ยอดมงคล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0880785275
(นางอุไรวรรณ ศิริเมฆ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098584487
(นางอุไรวรรณ ศิริเมฆ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098584487
(นางสุรีย์พร จงกล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0878793613
(นางสุรีย์พร จงกล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0878793613
(นายชัยณรงค์ อุ้ยเจริญ)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088367495
(นายชัยณรงค์ อุ้ยเจริญ)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088367495
(นายวารี จำปาเทศ)
นักการภารโรง
โทร : 0862279661
(นายวารี จำปาเทศ)
นักการภารโรง
โทร : 0862279661
group หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
โทร : -
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
โทร : -
group กองคลัง
(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0837210916
(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0837210916
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : -
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : -
(นางสุพาพร สุรสรณ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสุพาพร สุรสรณ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสุวารี ตะเคียน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0844793177
(นางสุวารี ตะเคียน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0844793177
(นางสาวสุนันทา ผาชา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
โทร : 0878257168
(นางสาวสุนันทา ผาชา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
โทร : 0878257168
(นางสาวเพียงตะวัน พลกัณฑ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898843935
(นางสาวเพียงตะวัน พลกัณฑ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0898843935
group กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
(นายชิราวุธ วิรุณพันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0956019632
(นายชิราวุธ วิรุณพันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0956019632
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
นายประภาส บัวภา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0860496419
นายประภาส บัวภา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0860496419
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665
group กองการศึกษาฯ
(นางบุญมี กล้าหาญ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0910126728
(นางบุญมี กล้าหาญ)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0910126728
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการศึกษา
โทร : 085334357
(นายวัชรพงษ์ พิระภาค)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการศึกษา
โทร : 085334357
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0870367418
(นางรุ่งรัตน์ จริยมา)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระเสาร์

โทร : 0870367418
(นางบุษบา อุดมแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์
โทร : 0852590184
(นางบุษบา อุดมแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระเสาร์

โทร : 0852590184
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์
โทร : 0892776826
(นางรุ้งนภา พนาจันทน์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.พระเสาร์

โทร : 0892776826
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโนนยาง
โทร : 0848341707
(นางพิชญา พรหมจารีย์)
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโนนยาง

โทร : 0848341707
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0872315088
(นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหัวดง

โทร : 0872315088
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง
โทร : 0847580324
(น.สคำพรรณ สุโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวดง

โทร : 0847580324
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านแดง
(นางสำราญ อุ่นดี)
ครู คศ.1 ศพด.บ้านแดง
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแดง
โทร : 0630475227
(นางสาวปราณี มาผาบ)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแดง

โทร : 0630475227
group กองส่งเสริมการเกษตร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 084918704
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 084918704
group กองสวัสดิการสังคม
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0943801919
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0943801919
(นางสาวนิตยา สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0987135551
(นางสาวนิตยา สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0987135551
group กองสาธารณสุขฯ
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0918280779
(นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0918280779
group ศูนย์อปพร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : -
ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : -
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ประธาน อปพร.อบต.พระเสาร์
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ประธาน อปพร.อบต.พระเสาร์
group หน่วยกู้ชีพอบต
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นางสาวภ้ทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 09 1828 0779
(นางสาวภ้ทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 09 1828 0779
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายประยนต์ เข็มทอง)
EMR
โทร : 0801747488
(นายประยนต์ เข็มทอง)
EMR
โทร : 0801747488
(นายธาราลักษณ์ โทหอม)
EMR
โทร : 0972431914
(นายธาราลักษณ์ โทหอม)
EMR
โทร : 0972431914
(นายสถิตย์ อุปมา)
EMR
โทร : 0930832280
(นายสถิตย์ อุปมา)
EMR
โทร : 0930832280
(นายวารี จำปาเทศ)
EMR
โทร : 0983724262
(นายวารี จำปาเทศ)
EMR
โทร : 0983724262
group ฝ่ายปกครองตำบลพระเสาร์
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กำนันตำบลพระเสาร์
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กำนันตำบลพระเสาร์
(นายเรียบ นนทะชาติ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0953324931
(นายเรียบ นนทะชาติ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0953324931
(นายประดิษฐ์ วงษ์กันยา)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2
โทร : 0872559259
(นายประดิษฐ์ วงษ์กันยา)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2
โทร : 0872559259
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยางหมู่ที่ 3
โทร : 0903607793
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยางหมู่ที่ 3
โทร : 0903607793
(นางสาวคำพันธ์ แววดี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาทราย หมู่ที่ 4
โทร : 0930584953
(นางสาวคำพันธ์ แววดี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาทราย หมู่ที่ 4
โทร : 0930584953
(นายวาส บุญศรี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5
โทร : 0862605420
(นายวาส บุญศรี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5
โทร : 0862605420
(นายสมหมาย ไชยชาญ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแดง หมู่ที่ 7
โทร : 0883669212
(นายสมหมาย ไชยชาญ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแดง หมู่ที่ 7
โทร : 0883669212
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0833768479
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0833768479
(นายวิทย์ วงษ์คำชัย)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดง หมู่ที่ 9
โทร : 0848236063
(นายวิทย์ วงษ์คำชัย)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดง หมู่ที่ 9
โทร : 0848236063
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
โทร : 0951842959
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
โทร : 0951842959
group สภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายแพงศรี แสนโคตร)
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระเสาร์
โทร : 0833712743
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายรัตนะ แสงทองทิพย์)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นายประดิษฐ์ โสสะ)
รองประธานสภาวัฒนธรรม
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร)
เหรัญญิก
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายไสว โรมพันธ์)
ฝ่ายจัดหาทุน
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ฝ่ายธุรการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายแพงศรี แสนโคตร)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ์)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กรรมการ
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายอรรถพล อุปมา)
กรรมการ
โทร : 0855969163
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
folder แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.pdf

โครงสร้าง ของ อบต.พระเสาร์

 

สำนักงานปลัด อบต.

 

กองคลัง

กองช่าง

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง
รอปรับปรุง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.pdf

โครงสร้าง ของ อบต.พระเสาร์

 

สำนักงานปลัด อบต.

 

กองคลัง

กองช่าง

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน