องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group สำนักปลัด
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
โทร : 0649868720
(นางอุดมพร จันเต)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0879536510
(นายอรรถพล อุปมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0855969163
(นายทวี สุโพธิ์)
นิติกร
โทร : 0872149104
(ส.อ.อนุวัฒน์ นาหัวหนอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0968155377
(นางสาวน้ำทิพย์ วระสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0908039391
(นางอุไรวรรณ ศิริเมฆ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0985844879
(นางสาวสุรีย์พร จงกล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0878793613
(นายชัยณรงค์ อุ้ยเจริญ)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088367495
(นายวารี จำปาเทศ)
ภารโรง
โทร : 0862279661
(นายสมพงษ์ บุญราช)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0892278360
(นายวรุฒ วงษ์จีน)
คนงาน
โทร : 0980044496