องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เดือนนี้ 6,895
เดือนที่แล้ว 14,272
ทั้งหมด 74,088

folder ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล
กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตตำบลพระเสาร์


โคขุนเศรษฐกิจ (กลุ่มผลิตลูกโคเนื้อ)
- สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน

- ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย
- เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง
- จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ

-ชุมชนพึ่งตนเอง

- อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้
- เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้
- ปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนโค สนับสนุนพันธ์หญ้า
- รพ.สต.บ้านพระเสาร์ ให้ความในการดูแลสุขภาพ

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 1

- เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว

ผลลัพธ์
-สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน
-มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง
-ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP
หน่วยงานที่สนับสุนน

- อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ
- พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7อุบลราชธานี อบรมให้ความรู้การสร้างลวดลายใหม่ๆในการทอผ้า พร้อมทั้งเทคนิคการทอ


กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่ 2

- สร้างอาชีพ คนในชุมชน
- ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน
- เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง
- หนุนโคแม่พันธ์ให้สมาชิกเลี้ยง สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดกลุ่ม
- จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ

-ชุมชนพึ่งตนเอง

- อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้
- เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ
- ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจรักษาโรค สนับสนุนพันธ์หญ้า


กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 2
- ก่อตั้ง 2542 สมาชิก 24 คน
- อบต.ให้กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน 100,000 บาท
- เกษตรอำเภออบรมให้ความรู้
เป้าหมาย
- เพื่อขาย เพื่อกิน
- ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่เกษตรอินทรีย์
ผลลัพธ์
- มีผลผลิตมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2
-ก่อตั้งเมื่อ 25 พ.ย.2553 ตามนโยบายของรัฐบาล
-สมาชิกทั้งหมด 40 ครัวเรือน
กิจกรรม

- เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
- ช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
- ให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด
- ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนปีละ 1,000 บาท (คัดเลือกจากเรียนดีแต่อยากจน)

-การช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ 
กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่ 3
- สมาชิก 116 คน ทุน 230,000 บาท
- แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้
- บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม
เป้าหมาย
- สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
- สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ผลลัพธ์
- เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนและใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างนิสัยการออม
-เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี
- สมาชิกมีเงินปันผล
- ชุมชนพึ่งตนเองได้
กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 4

   สาเหตุการก่อตั้ง
- ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง
- หน่วยงานที่สนับสนุน
- จากโครงการ SML 90,500 บาท
- สมาชิกถือหุ้นๆละ 50 บาท
  เป้าหมาย
- จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร
  ผลลัพธ์
- ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร


กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ หมู่ 4

- ก่อตั้ง ปี 2535 จำนวนสมาชิก 52 ครัวเรือน
การดำเนินงาน

-มีรูปแบบคณะกรรมการ จัดทำบัญชีจัดเก็บเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือครัวเรือนที่เป็นสมาชิก

โดยเก็บเงินครัวเรือนละ 200 บาท มอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต
ผลลัพธ์
- เกิดสวัสดิการในชุมชน
- เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- สร้างความสามัคคี
- ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
เป้าหมาย
- ระดมเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายค่าทำศพ
- เป็นการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต


ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6
 สาเหตุการก่อตั้ง
•ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน  ,
•สิ้นค้ามีราคาแพง เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน
  เป้าหมาย
•จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร
 ผลลัพธ์
•ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร

กลุ่มทอผ้าหมูที่ 8
- เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP
   ผลลัพธ์
- สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน
- มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง
- ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP
   หน่วยงานที่สนับสุนน
- อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ
- พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9
  สาเหตุการก่อตั้ง
- ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง
- หน่วยงานที่สนับสนุน
- จากโครงการ SML 90,000 บาท
- สมาชิกถือหุ้นๆละ 20 บาท
  เป้าหมาย
- จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร
  ผลลัพธ์
- ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร
 
ทอผ้าเพื่อสุขภาพ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 10)
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอผ้าฝ้าย ไหมมัดหมี่ เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว
       เป้าหมาย
- สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง
       กิจกรรม
- ผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ
- ขายในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง งานแสดงสินค้า
       ผลลัพธ์
- กู้ยืมเงินทุน
- สวัสดิการสงเคราะห์ค่าทำศพให้ครอบครัวสมาชิก
- ปันผลกำให้สมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 10
- ก่อตั้ง ปี 2543 สมาชิก 160 คน  ทุน 1,249,553 บาท
- บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม
          เป้าหมาย
-  เพื่อให้เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี
- ชุมชนพึ่งตนเองได้
- แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้
- สร้างนิสัยการออม สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
         ผลลัพธ์
- ชุมชนเข้มแข็ง
- เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิก
- มีเงินปันผล
 

 

ด้านกลุ่มอาชีพ

ด้านกลุ่มอาชีพ

ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมู่บ้าน

หมายเหตุ

1

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพระเสาร์

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าพันคอ 3) ผ้าขาวม้า

บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1

 

2

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปลาปึ่ง

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า

บ้านปลาปึ่ง หมูที่ 2

 

3

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนยาง

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าห่มไหมพรม 3) ผ้าขาวม้า 4)ทอผ้าฝ้ายลายลูกหวาย

บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3,10

 

4

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขาทราย

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า 3) ผ้าพันคอ

บ้านขาทราย หมู่ที่ 4

 

5

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนงิ้ว

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า

บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5

 

6

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวดง

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า

บ้านหัวดง หมู่ที่ 6,9

 

7

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแดง

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า 3) ผ้าพันคอ

บ้านแดง หมู่ที่ 7

 

8

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพระเสาร์

1) ผ้าไหมทอมือ 2) ผ้าขาวม้า 3) ทอตีนจก(ตีนซิ่น)

บ้านพระเสาร์  หมู่ที่ 8

 

  

  

 

กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ 1
รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน