องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตตำบลพระเสาร์ โคขุนเศรษฐกิจ (กลุ่มผลิตลูกโคเนื้อ) - สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน - ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย - เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง - จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ -ชุมชนพึ่งตนเอง - อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้ - เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้ - ปศุสัตว์อำเภอ สนับสนุนโค สนับสนุนพันธ์หญ้า - รพ.สต.บ้านพระเสาร์ ให้ความในการดูแลสุขภาพ กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 1 - เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว ผลลัพธ์ -สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน -มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง -ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP หน่วยงานที่สนับสุนน - อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ - พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7อุบลราชธานี อบรมให้ความรู้การสร้างลวดลายใหม่ๆในการทอผ้า พร้อมทั้งเทคนิคการทอ กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ หมู่ 2 - สร้างอาชีพ คนในชุมชน - ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน - เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เกษตรพอเพียง - หนุนโคแม่พันธ์ให้สมาชิกเลี้ยง สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดกลุ่ม - จำหน่าย คนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง พ่อค้ามารับซื้อ -ชุมชนพึ่งตนเอง - อบต.พระเสาร์ อบรมให้ความรู้ - เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ - ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจรักษาโรค สนับสนุนพันธ์หญ้า กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 2 - ก่อตั้ง 2542 สมาชิก 24 คน - อบต.ให้กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน 100,000 บาท - เกษตรอำเภออบรมให้ความรู้ เป้าหมาย - เพื่อขาย เพื่อกิน - ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่เกษตรอินทรีย์ ผลลัพธ์ - มีผลผลิตมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 -ก่อตั้งเมื่อ 25 พ.ย.2553 ตามนโยบายของรัฐบาล -สมาชิกทั้งหมด 40 ครัวเรือน กิจกรรม - เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด - ช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด - ให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด - ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนปีละ 1,000 บาท (คัดเลือกจากเรียนดีแต่อยากจน) -การช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่ 3 - สมาชิก 116 คน ทุน 230,000 บาท - แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้ - บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม เป้าหมาย - สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก - สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลลัพธ์ - เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนและใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างนิสัยการออม -เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี - สมาชิกมีเงินปันผล - ชุมชนพึ่งตนเองได้ กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 4 สาเหตุการก่อตั้ง - ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง - หน่วยงานที่สนับสนุน - จากโครงการ SML 90,500 บาท - สมาชิกถือหุ้นๆละ 50 บาท เป้าหมาย - จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ - ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ หมู่ 4 - ก่อตั้ง ปี 2535 จำนวนสมาชิก 52 ครัวเรือน การดำเนินงาน -มีรูปแบบคณะกรรมการ จัดทำบัญชีจัดเก็บเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือครัวเรือนที่เป็นสมาชิก โดยเก็บเงินครัวเรือนละ 200 บาท มอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต ผลลัพธ์ - เกิดสวัสดิการในชุมชน - เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน - สร้างความสามัคคี - ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป้าหมาย - ระดมเงินช่วยเหลือค่าทำศพ - ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายค่าทำศพ - เป็นการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 สาเหตุการก่อตั้ง •ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน , •สิ้นค้ามีราคาแพง เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน เป้าหมาย •จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ •ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร กลุ่มทอผ้าหมูที่ 8 - เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ผลลัพธ์ - สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน - มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง - ขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง งานแสดงสินค้า OTOP หน่วยงานที่สนับสุนน - อบต.พระเสาร์ สนับสนุนงบประมาณ - พช.มหาชนะชัย อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 สาเหตุการก่อตั้ง - ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สิ้นค้ามีราคาแพง - หน่วยงานที่สนับสนุน - จากโครงการ SML 90,000 บาท - สมาชิกถือหุ้นๆละ 20 บาท เป้าหมาย - จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์ - ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร ทอผ้าเพื่อสุขภาพ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 10) - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอผ้าฝ้าย ไหมมัดหมี่ เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว เป้าหมาย - สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม - ผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ - ขายในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง งานแสดงสินค้า ผลลัพธ์ - กู้ยืมเงินทุน - สวัสดิการสงเคราะห์ค่าทำศพให้ครอบครัวสมาชิก - ปันผลกำให้สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 10 - ก่อตั้ง ปี 2543 สมาชิก 160 คน ทุน 1,249,553 บาท - บริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมกลุ่ม เป้าหมาย - เพื่อให้เกิดสวัสดิการในชุมชน ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสามัคคี - ชุมชนพึ่งตนเองได้ - แหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้ - สร้างนิสัยการออม สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลลัพธ์ - ชุมชนเข้มแข็ง - เกิดการจัดสวัสดิการให้สมาชิก - มีเงินปันผล
ด้านกลุ่มอาชีพ


กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ 1
รอปรับปรุง
โคก หนองนา โมเดล บ้านโนนยาง