องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บท.1-18) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file เกณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file แบบการตรวจข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ระเบียบการลาและแบบต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
photo แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 595
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2