องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบ e-Service การร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบ e-Service คำร้องขอตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบ e-Service คำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คูมือทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือ การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูล การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บท.1-18) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file เกณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
insert_drive_file แบบการตรวจข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ระเบียบการลาและแบบต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
photo แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1175
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2