องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 187
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บท.1-18) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file เกณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file แบบการตรวจข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 233 |
photo แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ระเบียบการลาและแบบต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)
นายก อบต.พระเสาร์
โทร : 0800010199
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน