องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เกณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
แบบการตรวจข้อบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 46 |
แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ระเบียบการลาและแบบต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี กสถ.
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 47 |
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 55 |
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือการเลื่อนระดับ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน