ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง