ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในบ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ นางบญช้อน โสระมรรค ถึง บ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง