ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อคสล.ใต้ผิวทางถนนหินคลุกหมู่ที่ ๕ บ้านโนนงิ้ว-บ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง