ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง