ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว หมูที่ 5 คสล.เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนงิ้ว ไปทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง