ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง