ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. พระเสาร์กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง