ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านปลาปึ่ง -สามแยกถนนบ้านโนนยางไปบ้านโนนงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง