ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งบประมาณ 50,000บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง