ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง