ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือนๆละ 2,400 บาท ประจำเดือน ต.ค.2564 - ก.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง