ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-ก.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง