ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จำนวน๑๒เดือนตั้งแต่เดือนต.ค๒๕๖๔-ก.ย๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง