ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เส้นทางบ้านนางนา พงษ์เกษม-หนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง