ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง