ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง(ศพด.บ้านพระเสาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง