ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์(โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง