ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(จำนวน12เดือนตั้งแต่ต.ค2563-ก.ย2564)นายสมศักดิ์ สุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง