องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างจ้างเหมาและบริการเวที เครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนาธรรมในท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน คือ ค่าติดตั้งรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้และค่าตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนาธรรมในท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ต.ค.2566-มี.ค.2567 จำนวน 6 เดือนๆละ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายปลาปึ่ง-หัวดง ทิศตะวันออกหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากถนนลาดยาง บ้านนายสมร ไชยเนตร-ถึงบ้านนายตาล ประสมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางบ้านโนนยางไปบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 10 และ ถนนสายทางบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านโนนงิ้ว ภายในหมู่บ้านช่วงบ้านนางบุญน้อม พลฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ศพด.บ้านพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ศพด.บ้าานแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ศพด.บ้าานโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ศพด.บ้าานหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางถาวร บุญเต็ม ทางด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยางสายหัวดงบ้านแดง ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ เส้นทางจากบ้านโนนยาง ถึง บ้านโนนงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ดอนป่าช้าไปทางตำบลค้อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ต่อจากคสล.เดิมบ้านนางคำเพียรสิงห์สาย-ที่นางสาวินี บุญเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางธันยกาจน์ ทองคำ-ถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 หลังๆละ 5,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 จากนานายประสิทธิ์ แสงขันธ์ ไปทางวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานางหนูรักษ์ - ไปแยกหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานางหนูรักษ์ - ไปแยกหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานางหนูรักษ์ - ไปแยกหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อยางนอกรถพยาบาลฉุกเฉิน(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม(10,650) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(สนง.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(สนง.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในบ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ นางบญช้อน โสระมรรค ถึง บ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ(รถโดยสารปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่(โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อบั้งไฟ ขนาดท่อ 2 นิ้ว จุดถวายปู่ตา จำนวน 18 บั้ง โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาการแสดงขบวนรำเซิ้งบั้งไฟสวยงาม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 365 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8