องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือ

1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

3.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1)

4.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2)

5.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

6.การรับชำระภาษีป้าย

7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (1)

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (3)

13.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

28 เมษายน 2563
คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือ

1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

3.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1)

4.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2)

5.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

6.การรับชำระภาษีป้าย

7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (1)

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (3)

13.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14.การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

28 เมษายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน